Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 to część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania i utrzymania polityki środowiskowej.

Jest to system zarządzania organizacją, ukierunkowany na eliminowanie niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
System zarządzania środowiskowego wymaga identyfikacji aspektów środowiskowych, oceny ich wpływu na środowisko naturalne, stałego doskonalenie prowadzonej działalności pod kątem oddziaływania na środowisko. Zasada ta odnosi się zarówno do wyrobów i usług, jak również do wpływu samych procesów wytwórczych.

Procedury nadzoru i programy środowiskowe mają na celu stałą poprawę w zakresie emisji gazów, gospodarki odpadami i ściekami oraz eliminowanie zagrożeń awariami ekologicznymi.
W systemie ISO 14001:2015 wymagane jest monitorowanie i ocenianie wpływu aspektów środowiskowych na środowisko w każdym procesie funkcjonującym w organizacji. Do wykonania takiej oceny ISO 14001:2015 wymaga się wdrożenia systemu miar i wskaźników środowiskowych, tak aby decyzje środowiskowe podejmowane były w oparciu o fakty.

ISO 14001:2015 wymaga również zaangażowania się ze strony pracowników, współuczestnictwa w programach środowiskowych i współodpowiedzialności za środowisko.
Efektem stosowania zasad systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 powinna być poprawa bezpieczeństwa środowiskowego oraz uzyskanie u klientów i kontrahentów opinii przedsiębiorstwa nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska, oferującego bezpieczne dla środowiska wyroby i usługi.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

 • Poprawa konkurencyjności przez kreowanie wizerunku nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska przedsiębiorstwa
 • Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego wyrobów i usług
 • Dostosowanie się do wzrastających wymagań i świadomości środowiskowej klientów
 • Szerokie zaangażowanie kadry i pracowników w sprawy ochrony środowiska
 • Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów środowiskowych
 • Zmniejszenie kosztów opłat środowiskowych
 • Identyfikacji i eliminacji problemów środowiskowych wewnątrz przedsiębiorstwa, zanim pojawią się one na zewnątrz
 • Możliwość udowodnienia, że działania firmy wychodzą poza wymagane przepisy środowiskowe
 • Zmniejszenie liczby kontroli zewnętrznych
 • Uzyskiwanie preferencji przy przetargach bądź zamówieniach rządowych

Proces wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015?


Realizując projekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 zwracamy szczególną uwagę na identyfikację przepisów prawa środowiskowego, związanego ze specyfiką działalności organizacji.
Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Wstępny przegląd środowiskowy . Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników
 • Opracowanie polityki środowiskowej, celów i programów środowiskowych przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych i ocena znaczenia ich wpływu na środowisko
 • Ustalenie celów, miar i wskaźników środowiskowych w procesach
 • Projektowanie dokumentacji systemowej
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych.
 • Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji
 • Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej