Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

OUTSOURCING


Outsourcing funkcji Pełnomocnika czyli nadzorowanie systemów zarządzania

W obecnych czasach osoby na stanowiskach kierowniczych bardzo często pracują więcej niż 8 godzin dziennie (nienormowany czas pracy). Poszerzenie zakresu ich obowiązków o dodatkowy obszar związany z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania często wykracza poza ramy możliwości danego managera. z tego też względu oferujemy nasze usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem.


Nadzorowanie systemów zarządzania


Już w trakcie projektowania i budowania systemu zarządzania Organizacja musi podjąć decyzję odnośnie wytypowania osoby odpowiedzialnej za proces wdrożenia oraz późniejsze nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania. Zgodnie z poszczególnymi normami definiującymi wymagania określonych systemów zarządzania osoba taka powinna wywodzić się z kierownictwa firmy oraz, poza obecnymi obowiązkami, przyjąć dodatkowy zakres odpowiedzialności związany z nadzorowaniem danego systemu zarządzania (w przypadku, kiedy kandydat nie wywodzi się z kierownictwa Organizacji, należy zdefiniować mu odpowiedni zakres uprawnień w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania).

Celem realizacji niniejszej usługi jest zapewnienie ciągłej zgodności systemów zarządzania z wymaganiami międzynarodowych norm oraz ich doskonalenie z zastosowaniem metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania.

W ramach niniejszej usługi oferujemy między innymi:

 • planowanie i realizację auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poauditowych,
 • czynne uczestnictwo w auditach zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących) oraz planowanie;nadzorowanie realizacji działań poauditowych,
 • nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
 • zarządzanie zmianami w systemie zarządzania
 • nadzorowanie dokumentacji systemowej
 • szkolenie personelu Organizacji (w tym szkolenia okresowe, szkolenia nowych pracowników firmy)
 • reprezentowanie Organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących danego systemu zarządzania


Korzyścią wynikającą z nadzorowania systemu przez specjalistów z QMP, zawodowo zajmujących się systemami zarządzania w Przedsiębiorstwach, jest stały dostęp do nieustannie podnoszonej przez nich wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą czynnie wykorzystują na rzecz doskonalenia systemu funkcjonującego u Klienta.


Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, nasi specjaliści są w trybie ciągłym odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w Organizacji Klienta, w tym za wyniki realizowanych auditów zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących).


Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:

 • odpowiedzialność za system zarządzania w rękach wyspecjalizowanego personelu
 • oszczędność czasu własnego personelu
 • bieżący dostęp do informacji dotyczących nowych systemów zarządzania, metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania
 • realizacja auditów wewnętrznych pod nadzorem auditorów jednostek certyfikujących (nasi konsultanci są również auditorami jednostek certyfikujących).


Zapraszamy do współpracy