Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

CAF - Wspólna Metoda Samooceny 2013

"Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy nie można już nic dodać, ale kiedy nie można nic ująć."- Antoine de Saint-Exupéry

Model CAF - Powszechny Model Oceny jest rezultatem współpracy pomiędzy ministrami Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za administrację publiczną. Na zlecenie Dyrektorów Generalnych odpowiedzialnych za ten zakres działalności, Grupa ds. Innowacyjnych Usług Publicznych opracowała niniejszą wersję CAF.

Pilotażowa wersja CAF została zaprezentowana w maju 2000r. podczas pierwszej Europejskiej Konferencji jakości w Administracji Publicznej odbytej w Lizbonie. Obecna wersja z 2013r. oparta jest na doświadczeniach zdobytych podczas wdrożenia i wykorzystania pierwszej i drugiej wersji CAF.

Model CAF jest oferowany jako narzędzie wspomagania administracji publicznej krajów europejskich w celu wykorzystania technik zarządzania jakością dla poprawy wyników. Model dostarcza prostych i łatwych w użyciu zasad, umożliwiających dokonanie samooceny organizacji sektora administracji publicznej.

Model CAF ma cztery podstawowe cele:

1.       Odniesienie się do specyficznych cech organizacji administracji publicznej.

2.       Służenie jako narzędzie dla kadry kierowniczej zainteresowanej poprawą wyników swoich organizacji,

3.       Działanie jako "pomost" pomiędzy różnymi modelami wykorzystywanymi w zarządzaniu jakością.

4.       Ułatwienie benchmarkingu pomiędzy organizacjami sektora publicznego.

Model CAF został zaprojektowany dla wykorzystania we wszystkich częściach sektora publicznego i może być stosowany w organizacjach publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Może on być również wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowania np. jako element systematycznego programu reformatorskiego lub jako podstawa do skoncentrowania wysiłków na rzecz poprawy w organizacjach służby publicznej.

W niektórych przypadkach - szczególnie w dużych organizacjach, samoocena może także być stosowana w częściach organizacji: np. w wybranym wydziale czy departamencie.

Dziewięcioczęściowa struktura modelu CAF identyfikuje podstawowe aspekty, które wymagają uwzględnienia w każdej analizie organizacyjnej. Dla każdego z tych obszarów wyznaczana jest lista kryteriów. Kryteria dotyczą podstawowych zagadnień do rozważenia w czasie dokonywania oceny organizacji.
Wykorzystanie modelu CAF pozwala organizacji na uzyskanie silnej podstawy dla rozpoczęcia procesu stałego doskonalenia.

 

Model CAF zapewnia:

  • ocenę opartą na faktach,
  • środki do osiągnięcia spójności kierunku i konsensusu co do tego co powinno być zrobione dla poprawy organizacji,
  • ocenę w stosunku do zestawu kryteriów, które stały się szeroko akceptowane w całej Europie,
  • środki do mierzenia osiągniętego postępu w czasie poprzez okresowe samooceny,
  • łącznik pomiędzy celami i wspierającymi je strategiami i procesami,
  • środki do skoncentrowania działań doskonalących tam gdzie jest to najbardziej potrzebne,
  • możliwości promowania i wymiany dobrych praktyk pomiędzy różnymi obszarami organizacji i z innymi organizacjami,
  • sposób wzbudzania zainteresowania pracowników poprzez włączanie ich w proces doskonalenia,
  • możliwości identyfikowania postępu i wyróżniających się poziomów osiągnięć,
  • możliwość integracji różnych inicjatyw w zakresie jakości w ramach normalnej działalności operacyjnej.

Podsumowując, samoocena zgodnie z modelem CAF oferuje organizacji możliwość uzyskania większej wiedzy o swojej działalności.

W porównaniu do w pełni rozwiniętego modelu bazującego na zasadach Kompleksowego Zarządzania Jakością, model CAF jest modelem "lekkim", odpowiednim szczególnie do uzyskania wstępnego wrażenia co do tego jakie są wyniki danej organizacji.

Pełna wersja - Podręcznik do Wspólnej Samooceny CAF 2013 jest już dostępny