Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

AUDITY


INFORMACJE OGÓLNE


AUDIT:
systematyczne, niezależne i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami badanie zgodności działań i ich wyników (skuteczności działań) z wymaganiami i regulacjami oraz założonymi celami (kryteriami auditu).


Rodzaje auditów:

 1. Audity wewnętrzne,< nazywane auditami strony pierwszej, są przeprowadzane przez samą organizację (kompetentnych auditorów wewnętrznych) lub przez wynajętych specjalistów zewnętrznych. Niezależnie od tego, kto prowadzi audit wewnętrzny, jest on przeprowadzany wyłącznie w imieniu danej organizacji np. dla potrzeb przeglądu zarządzania lub innych celów wewnętrznych. Ich wyniki mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią zgodności z konkretnymi wymaganiami (np. normami ISO itp).

 2. Audity zewnętrzneobejmujące audity drugiej i trzeciej strony

  Audity strony drugiej są przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub przez inne osoby występujące w ich imieniu.

  Dzięki takiemu auditowi firma ma możliwość zdobycia informacji potrzebnych do dokonania wyboru i klasyfikacji swoich dostawców.


  Audity strony trzeciej są przeprowadzane przez niezależne organizacje zewnętrzne, takie jak te, które prowadzą certyfikację lub rejestrację na zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm ISO lub standardów prywatnych (audit certyfikacyjny).

  Audit certyfikujący jest ostatnim etapem wdrożenia systemu zarządzania. Jest to „usystematyzowane i niezależne badanie, którego celem jest ocena i stwierdzenie, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów”.

  Przeprowadzają go auditorzy akredytowanej, niezależnej od organizacji i jej klientów jednostki certyfikującej, która została wcześniej wybrana przez firmę.

  OFERTA


  Oferujemy Państwu usługi naszych specjalistów w zakresie przeprowadzania auditów systemów zarządzania:

  • pierwszej strony:
   • outsourcing auditów wewnętrznych
   • audity określające stopień przygotowania Organizacji do auditu certyfikującego, nadzoru lub re-certyfikującego
   • audity doskonalącemające na celu wykazać możliwości doskonalenia systemu
    • >zastosowanie narzędzi, metod i dobrych praktyk zarządzania
    • ocenę możliwości wprowadzenia dokumentów i zapisów elektronicznych w miejsce obecnie stosowanych papierowych (niezwykle istotny argument przy obecnym postępie informatyzacji Przedsiębiorstw i Organizacji) - zastosowanie ogólno dostępnych narzędzi i programów informatycznych
   • audity doskonalące mające na celu uprościć funkcjonujący systemzarządzania (oczywiście przy spełnieniu wymagań danego standardu) poprzez m.in.:
    • zmniejszenie ilości dokumentacji systemowej,
    • ocenę wprowadzonych działań na etapie wdrażania systemu przez zespoły wdrożeniowe i /lub konsultantów (czy zdefiniowane przez nich reguły są wymaganiem normy czy też NAD-INTERPRETACJĄ tych wymagań)
    • ocenę możliwości wprowadzenia dokumentów i zapisów elektronicznych w miejsce obecnie stosowanych papierowych
      
  • drugiej strony:
    >audity zewnętrzne realizowane na zlecenie Klienta u jego przyszłych lub obecnych dostawców /kontrahentów
   • audity, kontrole i badania, oceny zgodności realizowane na zlecenie Koncernów /Zarządców Grupy Przedsiębiorstw /Firm wieloodziałowych /itp. w poszczególnych Zakładach /Oddziałach /Przedsiębiorstwach.

   

  Przeprowadzamy audity systemów zarządzania na zgodność z:

  • normami definiującymi systemy (najpopularniejsze to: zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskiem ISO 14001, zarządzanie BHP PN-N 18001 /OHSAS, zapewnienia /zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (HACCP, ISO 22000, GMP/GHP, GMP+), zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, kompetencje laboratoriów (ISO 17025), FSC, itp.)

  • regulacjami wewnętrznymi Organizacji /Koncernu /Grupy

  • przepisami prawa a w szczególności: prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa żywnościowego (patrz zakładka: ocena zgodności)

   

  Korzyści realizacji auditów przez zewnętrznych auditorów:

  • Okresowe „spojrzenie z zewnątrz” na procesy /działania /dokumenty umożliwia zaprezentowanie innego punktu widzenia na badane obszary. Pozwala to uniknąć „realizacji z przyzwyczajenia”, co jest szczególnie ważne ze względu na ciągle zmieniający się rynek i otoczenie organizacji.

  • Doświadczenie zewnętrznych specjalistów przyczynia się do doskonalenia funkcjonujących systemów zarządzania a spostrzeżenia po-auditowe wykorzystywane są przez Organizację do planowania i wdrażania dobrych praktyk zarządczych.

  • W mniejszych firmach często istnieją problemy z przeprowadzeniem auditów wewnętrznych ze względu na potrzebę zapewnienia obiektywności i bezstronności auditorów (auditor nie może auditować własnej pracy, oraz powinna być zachowana niezależność służbowa).

  • Oszczędność czasu własnych pracowników. Do auditu należy się odpowiednio przygotować, następnie przeprowadzić go i opracować dokumentację po-auditową. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych powinno odbywać się w sposób planowy i rzetelny, gdyż tylko wtedy audity są skutecznym narzędziem doskonalenia systemu zrządzania, a to wiąże się z dodatkowymi, czasochłonnymi obowiązkami i koniecznością zaangażowania pracowników. Jest to sprawą kłopotliwą i uciążliwą dla firmy.

  • Zapewnienie w przypadku auditów drugiej strony stałej, powtarzalnej jakości przeprowadzonych badań.

  • W przypadku auditów sprawdzających przed auditami certyfikującymi, nadzoru lub re-certyfikującymi auditorzy, posiadający doświadczenia jako auditorzy jednostek certyfikujących przedstawią kierownictwu obszary, które wymagają poprawy lub doskonalenia jeszcze zanim Organizacja przystąpi do auditu jednostki certyfikującej.

   

  Swoje doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną nasi specjaliści zdobywali i zdobywają w dalszym ciągu podczas:

  • realizacji różnego rodzaju projektów polegających na projektowaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania

  • przeprowadzania dla różnych jednostek certyfikujących auditów certyfikujących, nadzoru oraz re-certyfikujących (konsultanci są zarazem audytorami kontraktowymi czołowych jednostek certyfikujących i to już od końca lat 90-tych)

  • przeprowadzania auditów pierwszej, drugiej strony na zlecenie Klientów.

  • konferencji oraz wymiany doświadczeń organizowanych przez jednostki certyfikujące dla auditorów oraz specjalistów z rekomendowanych przez nie firm konsultingowych.

   
   

  Po przeprowadzonym audicie nasi specjaliści opracowują i przedstawiają kierownictwu szczegółowe wyniki auditu w formie raportu lub w formie odpowiedniej do regulacji związanych z auditami w danej organizacji oraz pomagają w zaplanowaniu skutecznych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.


  *Nasze umowy, które zawieramy z Klientami zawierają bardzo szczegółowe klauzule poufności, gwarantujące naszym Klientom, że wszelkie uzyskane podczas auditów informacje będą nadzorowane w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo.