Home »"Jako¶ć jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

Zarz±dzanie jako¶ci± ISO 9001

Jest to nowoczesny, procesowy system zarz±dzania organizacj±, ukierunkowany na spełnianie wymagań i oczekiwań klientów. Spełnianie wymagań klientów jest podstawowym wymaganiem normy ISO 9001:2008 a zadowolenie klientów jest ostateczn± miar± sukcesu. (jest to opracowanie i wdrożenie systemu zarz±dzania, przeprowadzanie weryfikacji i doskonalenia systemu, itp.)

Zarz±dzanie ¶rodowiskowe ISO 14001

System Zarz±dzania ¶rodowiskowego wg normy ISO 14001:2005 to czę¶ć ogólnego systemu zarz±dzania Firm±, która obejmuje strukturę organizacyjn±, planowanie, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania i utrzymania polityki ¶rodowiskowej.
Do ¶rodowiska zalicza się otoczenie, w którym działa szkoła wliczaj±c powietrze, wodę, grunt florę, faunę, zasoby ludzkie oraz ich wzajemne powi±zania.

Zarz±dzanie Bezpieczeństwem i higien± pracy PN N 18001

Norma PN-N 18001 Systemy zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy - Wymagania (OHSAS 18001:2007) jest aktualnie obowi±zuj±c± norm± dla Systemów Zarz±dzania Bezpieczeństwem i Higien± Pracy.
Jest to system zarz±dzania organizacj±,ukierunkowany na eliminowanie niekorzystnego wpływu czynników wywołanych procesami produkcyjnymi na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zarz±dzanie jako¶ci± w motoryzacji ISO/TS 16949

System zarz±dzania jako¶ci± oparty na wymaganiach specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 skierowany jest przede wszystkim do tych wszystkich dostawców, którzy s± producentami artykułów motoryzacyjnych, trafiaj±cych bezpo¶rednio na linie montażowe wszelkich firm motoryzacyjnych i/lub ich dostawców "pierwszego rzędu. System przeznaczony jest głównie dla tych, którzy widz± szansę poprawy konkurencyjno¶ci na krajowym i iędzynarodowym rynku, w odniesieniu do produkowanego asortymentu.

CAF - Wspólna Metoda Samooceny 2013

Model CAF - Powszechny Model Oceny jest rezultatem współpracy pomiędzy ministrami Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za administrację publiczn±. Na zlecenie Dyrektorów Generalnych odpowiedzialnych za ten zakres działalno¶ci, Grupa ds. Innowacyjnych Usług Publicznych opracowała niniejsz± wersję CAF.

Model CAF jest oferowany jako narzędzie wspomagania administracji publicznej krajów europejskich w celu wykorzystania technik zarz±dzania jako¶ci± dla poprawy wyników. Model dostarcza prostych i łatwych w użyciu zasad, umożliwiaj±cych dokonanie samooceny organizacji sektora administracji publicznej.

System HACCP

(analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie z now± norm± ISO 22000:2005 Systemy zarz±dzania bezpieczeństwem żywno¶ci - Wymagania dla każdej organizacji należ±cej do łańcucha żywno¶ciowego i paszowego.